Program
konferencji

29 – 30 września 2023

Program konferencji


WYKŁADY

30 września 2023 (sobota)

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
(Aula)

prof. dr hab.
Dorota Olczak-Kowalczyk

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji

9.15 – 9.45

Wykład inauguracyjny
Dziecko z ciężką postacią próchnicy wczesnego dzieciństwa

Próchnica wczesnego dzieciństwa (ECC), zwłaszcza u najmłodszych dzieci jest chorobą trudną do zatrzymania zarówno ze względu na jakość współpracy z pacjentem, obawy rodziców jak i specyficzne cechy niedojrzałych zębów mlecznych.  

Wykład przedstawia algorytm postępowania z próchnicą  (cykl 4D zgodny z  CariesCare International (CCI™) uwzględniający znaczenie oceny ryzyka choroby próchnicowej, diagnostykę zmian próchnicowych, zasady planowania postępowania oraz możliwe do zastosowania u dzieci metody profilaktyczne i lecznicze zgodne z zasadami stomatologii minimalnie interwencyjnej i rekomendacjami zespołu ekspertów powołanych przez Europejską Organizację Badań nad Próchnicą (ORCA) i Europejską Federację Stomatologii Zachowawczej (EFCD)/Niemieckiego Stowarzyszenia Stomatologii Zachowawczej (DGZ).  Szczególna uwaga będzie zwrócona na konieczność stabilizacji choroby próchnicowej przed ostateczną rekonstrukcją ubytków z zastosowaniem metod nieinwazyjnych lub minimalnie inwazyjnych, w tym  impregnacji zmian próchnicowych i zabezpieczenia ubytków cementem szkło-jonomerowym.  

Wykład zawiera także podstawowe informacje o zdolnościach komunikacyjnych najmłodszych dzieci, sposobie komunikowania się lekarza z dzieckiem oraz przykładowe wskazówki dla rodziców (opiekunów) dotyczące ich zachowania w czasie wizyty dziecka w gabinecie.     

dr
Laura Andriukaitienė

9.45 – 10.45

Nowe techniki i narzędzia w minimalnie inwazyjnej procedurze opracowania kanału korzeniowego z zachowaniem integralności strukturalnej i bezpieczeństwa pacjenta

W trakcie wykładu omówione zostaną obecne oraz nowe technologie bazujące na narzędziach niklowo – tytanowych pozwalające na minimalnie inwazyjne, skuteczne, mechaniczne i chemiczne opracowanie kanału korzeniowego. Nowoczesne maszynowe systemy narzędzi endodontycznych są projektowane tak, aby zminimalizować zmiany w strukturze zęba, czyniąc procedurę endodontyczną bezpieczniejszą. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć metalurgii w połączeniu z optymalnie zaprojektowanym kształtem pilników. Skomplikowany system kanałów korzeniowych powoduje, że opracowanie chemo-mechaniczne staje się wyzwaniem. Procedura endodontyczna będzie bardziej skuteczna im będzie mniej inwazyjna. Jakość przeprowadzonego leczenia endodontycznego ma znaczący wpływ na trwałość finalnej odbudowy zachowawczej lub protetycznej. Duża różnorodność i skomplikowana anatomia kanałów powoduje konieczność zastosowania różnych narzędzi i technik pracy. Uszczelniacze endodontyczne odgrywają bardzo ważną rolę przy obturacji zapewniając jej szczelność. Zastosowanie w procesie unikalnych uszczelniaczy na bazie bioceramiki wiążących w środowisku wilgotnym, bioaktywnych otwiera nowe możliwości w terapii, ale aby użycie było skuteczne wymagają one stosowania odpowiedniej procedury.

Dr
Raimond van Duinen

10.45 – 12.15

Bio-aktywna, bio-kompatybilna i bio-mimetyczna stomatologia, mniej preparowania więcej leczenia!

Choroba próchnicowa jest skutkiem zaburzenia równowagi pomiędzy procesami demineralizacji i remineralizacji, prowadzi do utraty minerałów, takich jak wapń i fosforany. W następstwie tego procesu dochodzi do utraty ciągłości twardych tkanek i powstania ubytku w strukturze zęba. Amalgamaty i kompozyty nie są materiałami biokompatybilnymi. Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie materiałami biomimetycznymi, które odbudowują i leczą tkanki zęba dzięki naturalnym procesom mineralizacji. Zasady opracowywania ubytków uległy zmianie i są uwarunkowane potencjałem terapeutycznym stosowanych materiałów do wypełnień, które nie wymagają rozległego opracowywania tkanek. Ogranicza to w znaczący sposób konieczność leczenia kanałowego w przyszłości, a większy nacisk kładzie na proces leczniczy. Podstawowym założeniem podejścia biomimetycznego w stomatologii jest leczenie choroby próchnicowej poprzez uzupełnienie minerałów utraconych z tkanek zęba. Glassjonomery spełniają wymogi materiałów biomimetycznych, jednak w normalnych warunkach ich wytrzymałość mechaniczna jest za słaba, aby funkcjonować w obszarze działania sił zgryzowych w odcinku bocznym, szczególnie w przypadku ubytków wielopowierzchniowych. Zastosowanie utwardzania termicznego skutkuje znaczącą poprawą właściwości mechanicznych, czyniąc je odpowiednimi materiałami do wypełnień stałych, których wytrzymałość jest porównywalna z wytrzymałością naturalnej tkanki zęba. Podczas wykładu zostaną szczegółowo omówione i zobrazowane wszystkie zagadnienia związane z tym podejściem. Przedstawione zostaną liczne przypadki kliniczne oraz omówione zostaną najnowsze materiały stomatologiczne.

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa
dr hab. n. med.
Ewa Czochrowska

12.30 – 13.15

Rola ortodonty w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym z urazami zębów

Urazy zębów najczęściej dotyczą zębów siecznych w szczęce u pacjentów poniżej 11 roku życia. W przypadku ciężkich urazów możliwości rehabilitacji protetycznej u pacjentów w okresie intensywnego wzrostu twarzoczaszki są ograniczone. W przypadku całkowitego zwichnięcia górnego zęba siecznego przyśrodkowego najczęściej stosowane są mosty adhezyjne, mezjalizacja górnego zęba siecznego bocznego w miejsce utraconego siekacza i autotransplantacje zębów z nieukończonym rozwojem korzenia. Często pacjenci z urazami zębów są leczeni ortodontycznie lub specjalista w ortodoncji wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego, który planuje i wykonuje pourazową rehabilitację pacjenta.
W prezentacji zostaną omówione wskazania do ortodontycznego zamknięcia braku zęba siecznego i autotransplantacji zębów przedtrzonowych po urazach zębów siecznych w szczęce w uzębieniu mlecznym i stałym. Także zostaną przedstawione wyniki leczenia z zastosowaniem tych metod w perspektywie wieloletniej na podstawie wybranych przypadków klinicznych i badań własnych. Prezentację uzupełni omówienie zalecanych protokołów postępowania klinicznego z pacjentami po urazach zębów w odniesieniu do leczenia ortodontycznego.

dr n.med.
Agnieszka Pacyk

13.15 – 14.00

Co może zaoferować współczesna stomatologia dzieciom w obszarze znieczulenia miejscowego?
 • Jak zarządzać bólem u małego pacjenta stomatologicznego? Skuteczne strategie postępowania.
 • Rola komunikacji w minimalizacji lęku i strachu.
 • Jak wykonać bezbolesne znieczulenie miejscowe u dziecka? Jakie techniki wybierać by skutecznie znieczulać dzieci i nastolatki?
 • Leki znieczulania miejscowego- aspekty prawne, czyli czy można stosować leki poza wskazaniami?
 • Nowe instrumentarium i jego wpływ na komfort zabiegu u dziecka.

14.00 – 14.30

Lunch
Monika Piekarska

14.30 – 14.45

Program edukacyjny Orbit „Dziel się Uśmiechem” – unikalny sojusz w walce z próchnicą wśród dzieci.

Firma Mars Polska, producent bezcukrowych gum do żucia Orbit wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, od 2013 roku nieprzerwanie realizują w polskich szkołach program edukacyjny „Dziel się Uśmiechem”. Jest on odpowiedzią na utrzymujący się problem próchnicy wśród dzieci. Dzięki lekcjom prowadzonym w ramach inicjatywy, blisko 900 000 uczniów podstawówek mogło dowiedzieć się, jak dbać o higienę jamy ustnej. Program zachęca do wdrożenia w codzienną rutynę 4 kroków dla zdrowych i czystych zębów (szczotkuj, czyść, żuj, kontroluj), a także uświadamia, że żucie bezcukrowej gumy jest prostym i skutecznym elementem profilaktyki zdrowia jamy ustnej.  Co roku program Orbit „Dziel się Uśmiechem” ma szerokie wsparcie komunikacyjne, które pomaga trafić z ważnymi przekazami również do rodziców i opiekunów dzieci. Ambasadorką inicjatywy od lat jest Magdalena Różczka – aktorka, społeczniczka i mama. Program jest w całości finansowany przez Mars Polska.  Firma co roku przekazuje na jego realizację 1% ze sprzedaży bezcukrowych gum Orbit® we wrześniu i październiku.

prof. dr hab. n.
med. Paweł Plakwicz

14.45 – 15.15

Zastosowanie autotransplantacji w leczeniu dzieci po urazach zębów.

Według analizy 42 krajów, od 13% (w Europie) do 18% (w całym świecie) 12-latków doznało urazów zębów stałych. Urazy zębów mlecznych wystąpiły wcześniej w tej grupie, odpowiednio w 14% i 22%. Na skutek urazów może wystąpić bezpośrednia utrata zęba lub późniejsza utrata z powodu powikłań gojenia po urazie. Najczęściej występującymi powikłaniami są zapalna resorpcja korzenia lub resorpcja wymienna i szyjkowa, które w licznych przypadkach powodują konieczność usunięcia zęba. Autotransplantacje zębów są dobrze udokumentowaną metodą uzupełniania brakujących zębów. W wykładzie zostanie zaprezentowany protokół autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni u dzieci. Zostanie również przedstawiona technika zabiegowa oraz czynniki, które mają wpływ na gojenie i odległe wyniki leczenia tą metodą. Na przykładzie przypadków klinicznych zostanie omówiona współpraca pomiędzy pedodontą, ortodontą i chirurgiem, która jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia leczenia. Zachowanie istniejącego wyrostka zębodołowego, jego regeneracja i odbudowa kształtu są ważnymi aspektami związanymi z zabiegami przeszczepiania zębów u pacjentów z pourazową utratą zęba lub wrodzonym brakiem zawiązków. W wykładzie zostaną przedstawione wyniki badań własnych w świetle aktualnej wiedzy nt. wyrostka zębodołowego pacjentów w wieku rozwojowym.

mgr
Janusz Szulik

15.15 – 15.30

Adekwatne ubezpieczenia dla lekarza dentysty

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa
dr n. med.
Ewa Krasuska-Sławińska

15.45 – 16.30

Każdy krwawienie kiedyś „staje”. Jak zminimalizować ryzyko krwawienia przy zabiegach stomatologicznych?

W momencie uszkodzenia układ hemostazy przeciwdziała niekontrolowanej utracie krwi, zapewnia utrzymanie ciągłości jej przepływu dzięki wytworzeniu czopu płytkowego oraz zespołu białek, tzw. czynników krzepnięcia uruchamianych kaskadowo. Brak równowagi między procesami krzepnięcia i fibrynolizy może skutkować patologicznymi krwawieniami lub chorobami o podłożu zakrzepowo-zatorowym. Dlatego ważna jest ocena ryzyka krwawienia przed przystąpieniem do wykonania zabiegu z przerwaniem ciągłości tkanek i ryzykiem wystąpienia krwawienia. Istotną rolę w tej ocenia odgrywa, prawidłowo zebrany wywiad ogólny. Dobrze zebrany wywiad lekarski powinien dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy pacjent posiada skazę krwotoczną. Znajomość zasad postępowania z pacjentem z zaburzeniami hemostazy ma ogromne znaczenie, a nieświadomość występowania skazy krwotocznej u chorego lub nieznajomość zasad postępowania może prowadzić do poważnych powikłań krwotocznych. Celem minimalizacji ryzyka występowania zwiększonego krwawienia po inwazyjnych zabiegach stomatologicznych jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu, jeżeli takiego przygotowania wymaga, minimalnie inwazyjna technika zabiegu i odpowiednie zabezpieczenie po zabiegu.

mec.
Paweł Strzelec

16.30 – 17.00

Bezpieczny lekarz dentysta – zasady postępowania ze skargami pacjentów i ich bliskich

W praktyce obserwujemy coraz więcej skarg kierowanych przez pacjentów wobec lekarzy dentystów. W trakcie wykładu omówione zostaną podstawowe sposoby prawidłowej reakcji na tego typu przypadki. Omówione będą reguły postępowania w sytuacji zarzutów dotyczących nieprawidłowości w leczeniu oraz naruszeń praw pacjenta (informacji, zgody na zabieg czy tajemnicy zawodowej). Prowadzący wskaże na ryzyka szerokiego uwzględniania życzeń pacjentów oraz próby zakończenia sporu zwrotem otrzymanego za leczenie wynagrodzenia. Zaprezentowane zostaną również praktyczne rady związane z wyborem optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

17.00

Sesja plakatowa

PUNKTY EDUKACYJNE: 7 pkt.


Warsztaty

29 września 2023 (piątek)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, ul.Binieckiego 6
(Zakład Stomatologii Dziecięcej sala kliniczna nr 3.47, II piętro)

prof. dr hab.
Dorota Olczak-Kowalczyk
dr
Antonina Doroszewska

14.00 – 16.00

Jak rozmawiać z pacjentem dzieckiem i jego opiekunem w gabinecie stomatologicznym?

Komunikacja w pracy personelu medycznego to nie jedna z wielu rozmów, które codziennie prowadzimy, ale profesjonalne narzędzie służące do budowania relacji z pacjentami i ich opiekunami, a także sprzyjające efektywnemu postępowaniu terapeutycznemu oraz podnoszące satysfakcję – pacjentów z opieki, a personelu medycznego z pracy.

Udział w warsztatach będzie okazją do poznania zasad sprzyjających dobrej komunikacji z pacjentem dzieckiem i jego opiekunem. Jakimi słowami zbudować zaufanie pacjenta? Jak zachęcić pacjenta do przestrzegania zasad higieny? Co zrobić, żeby przekazywać informacje w sposób efektywny? W jaki sposób zaangażować opiekuna w proces pielęgnacji jamy ustnej dziecka? Jak rozmawiać kilkuletnim przedszkolakiem, a jak z ósmoklasistą? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie warsztatu. Zajęcia to będzie czas na zdobycie praktycznych wskazówek i rozwinięcie umiejętności. Na uczestników będzie czekać dużo przykładów z praktyki i symulowani pacjenci, którzy wcielą się w role dzieci i ich opiekunów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy lekarzy stomatologów, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne i w aktywny sposób przyczynić się do poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Liczba uczestników: 16 osób
Opłata 150 zł

PUNKTY EDUKACYJNE: 2 pkt.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, ul.Binieckiego 6
(Zakład Stomatologii Dziecięcej sala seminaryjna nr 3.39, II piętro)

tech. dent.
Justyna Kasta

15.00 – 19.00

 Estetyczna odbudowa kompozytowa w odcinku przednim
 • Odbudowa ubytku klasy IV anatomiczną techniką wielowarstwową z zastosowaniem indeksu silikonowego i materiału kompozytowego
 • Odbudowa ubytku klasy I anatomiczną techniką z zastosowaniem kompozytu typu pasta, kompozytu iniekcyjnego oraz kompozytu wzmocnionego włóknami

Uczestnicy warsztatu wykonają bezpośrednią odbudowę kompozytową ubytku klasy IV oraz klasy I. Prowadząca warsztaty zaprezentuje odbudowę ubytku klasy I techniką cusp by cusp. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji modele, sprzęt i narzędzia do pracy. Część praktyczna będzie poprzedzona prezentacją multimedialną, przedstawiającą materiały GC stosowane w części praktycznej. Część prezentacyjną poprowadzi Konsultant GC. Część praktyczną poprowadzi Justyna Kasta, technik dentystyczny.

Liczba uczestników: 18 osób
Opłata 250 zł, w ramach opłaty uczestnik otrzyma 1 strzykawkę kompytu G-ænial A’CHORD o wartości 250 zł.

PUNKTY EDUKACYJNE: 2 pkt.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, ul.Binieckiego 6
(Zakład Stomatologii Dziecięcej sala kliniczna nr 3.47 + seminaryjna nr 3.74, II piętro)

dr n.med.
Piotr Sobiech

17.00 – 19.00

Wykorzystanie systemu alignerowego „SureSmile” w leczeniu dzieci i dorosłych

Wykorzystanie nakładek termoformowalnych w leczeniu ortodontycznym otwiera nowe możliwości i poszerza zakres usług oferowanych w gabinecie.

Warsztat ten pozwoli Państwu zapoznać się z zaletami systemu nakładkowego Suresmile. Omówimy możliwości systemu i ich wykorzystanie w leczeniu dzieci i dorosłych. Każdy będzie miał szansę zapoznać się z pełną procedurą projektowania i zlecenia leczenia. Poczynając od skanów, poprzez analizę projektu, a na otrzymaniu finalnego produktu i przygotowaniu pacjenta do oddania aparatu nakładkowego kończąc.

Skanowanie przebiegać będzie na skanerach Primescan firmy DentsplySirona, a omówienie przypadków będzie miało miejsce w oparciu o oprogramowanie SureSmile. Prześledzimy procedurę strippingu i montażu attachmentów.

Liczba uczestników: 20 osób
Opłata 200 zł, w ramach opłaty bezpłatne wypożyczenie scanera na 1 dzień do gabinetu stomatologicznego

PUNKTY EDUKACYJNE: 2 pkt.


30 września 2023 (sobota)

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
(sala 124, parter)

dr n.med.
Adrianna Adamek-Mrozowska

10.00 – 12.00

Less is more. Współczesna endodoncja minimalnie inwazyjna ze szczególnym uwzględnieniem zębów niedojrzałych
 • Praca na zębach fantomowych z wykorzystaniem biomateriałów:
  • przykrycie bezpośrednie z wykorzystaniem mat. Biodentine
  • pulpotomia w zębie trzonowym niedojrzałym z zabezpieczeniem mat. Biodentine i odbudową

Liczba uczestników: 20 osób
Opłata 150 zł

PUNKTY EDUKACYJNE: 0 pkt.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
(sala 125, parter)

dr n.med.
Adrianna Adamek-Mrozowska

12.00 – 14.00

Wypełnianie kanałów w szczególnych sytuacjach klinicznych – urazy, resorpcje, zęby niedojrzałe
 • Omówienie sytuacji klinicznych wymagających szczególnego postępowania terapeutycznego:
  • Kiedy leczenie endodontyczne jest niezbędne w sytuacjach urazowych uszkodzeń zębów?
  • Leczenie kanałowe zębów niedojrzałych – postępowanie w przypadku open apex
  • Zmiany o charakterze resorpcji wewnętrznych – możliwości leczenia
 • Biodentine XP – przewidywalne techniki postępowania, tips and tricks z codziennej praktyki

Liczba uczestników: 20 osób
Opłata 150 zł

PUNKTY EDUKACYJNE: 0 pkt.

14.00 – 14.30

Lunch

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
(sala 124, parter)

dr
Laura Andriukaitienė

14.30 –  16.30

Endodoncja minimalnie inwazyjna
 • Procedura endodontyczna TruNatomy krok po kroku
  • bezpieczeństwo pacjenta
  • opracowanie konwencjonalne i zachowawcze
  • rozwiązania systemowe Dentsply Sirona Endodontic
 • Wskazania
  • mikromorfologia kanałów korzeniowych
 • Parametry  nowoczesnych  narzędzi  – metalurgia
 • Przegląd przypadków klinicznych
 • Nowe uszczelniacze bioceramiczne
 • Warsztaty praktyczne

Liczba uczestników: 20 osób
Opłata 150 zł

PUNKTY EDUKACYJNE: 0 pkt.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
(sala 125, parter)

dr n.med.
Agnieszka Pacyk

16.30 – 18.30

Co może zaoferować współczesna stomatologia dzieciom w obszarze znieczulenia miejscowego? Niuanse znieczulenia miejscowego, czyli dostępne techniki i możliwe triki
 • Będą Państwo mogli przećwiczyć na fantomach techniki znieczulania w żuchwie i szczęce np.:
  • blokadę nerwu siecznego
  • blokadę nerwu zębodołowego dolnego żuchwy (technika Halsteda)
  • blokadę nerwu zębodołowego górnego w szczęce

Liczba uczestników: 20 osób
Opłata 150 zł

PUNKTY EDUKACYJNE: 0 pkt.

Scroll to Top